Sporters en hun vennootschap: heeft het fiscaal gezien wel zin?

29-10-2015

Men hoort tegenwoordig wel vaker dat sportmensen die in verschillende landen actief zijn door deelname aan trainingen, wedstrijden of tornooien een vennootschap oprichten om belastingen te ontwijken. Belastingontwijking is immers toegestaan, belastingontduiking niet. Afgezien van dit onderscheid, stellen we hieronder de vraag of zo'n vennootschap fiscaal gezien wel enig verschil uitmaakt. 

Welk land is bevoegd om de belasting te heffen?

Dit wordt bepaald door de zogenaamde dubbelbelastingverdragen. In deze verdragen hebben de betreffende landen afgesproken wie bevoegd is om de belasting op het inkomen van de sporter te heffen.

In het geval België een dubbelbelastingverdrag gesloten heeft met een ander land, gelden er in beginsel twee regels:

  1. De inkomsten die een sporter verkrijgt, worden belast in het land waar de sporter zijn activiteiten uitoefent (eerste regel - dit land is de 'performancestaat').
  2. De inkomsten voor sportactiviteiten die niet persoonlijk aan de sporter zelf worden toegekend, maar aan een andere persoon of vennootschap zijn toch in de performancestaat belastbaar (tweede regel - dit wordt de 'doorkijkbepaling' genoemd).

Hoewel de doorkijkbepaling normaal gezien misbruiken zou moeten tegengaan, zorgt het er in bepaalde gevallen voor dat het inkomen voor een sportprestatie twee keer belast wordt. Hoe kan dit? Wel, de eerste regel laat de performancestaat toe om belasting te heffen op de vergoeding die de ploeg aan de sporter uitkeert voor een bepaalde prestatie, terwijl de tweede regel als gevolg heeft dat de vergoeding aan de ploeg belastbaar is in de performancestaat.

Tijd voor een voorbeeld

De Belgische organisatie van een golftornooi ontvangt een Duitse golfspeler. Het contract wordt niet met de golfer maar met zijn Duitse vennootschap afgesloten. De sporter presteert naar behoren en de organisatie moet een omvangrijke winstpremie betalen aan de Duitse vennootschap conform het contract.

Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Duitsland schrijft niet de tweede regel (doorkijkbepaling) voor, maar enkel de eerste regel. De hamvraag voor de Belgische organisator is dan of het de verplichting heeft om Belgische bedrijfsvoorheffing in te houden op de premie, ja of nee.

U moet weten dat vele dubbelbelastingverdragen niet zijn aangepast en dus deze moderne doorkijkbepaling (nog) niet bevatten.

Wat zeggen de Belgische rechtbanken?

De Belgische fiscus is alleszins van het uitgangspunt dat België bevoegd is om belasting te heffen voor de vergoeding die wordt toegekend aan een sportersvennootschap omtrent prestaties in België. De fiscus ziet dus een doorkijkbepaling in artikel 228 wetboek inkomstenbelasting.

De rechtbanken daarentegen hebben reeds meermaals geoordeeld dat België als performancestaat geen belasting kan heffen, als de inkomsten worden uitgekeerd aan een buitenlandse vennootschap. Met andere woorden, België kan enkel belasting heffen als de vennootschap een vaste inrichting in België heeft. De Belgische rechtspraak geeft dus doorgaans voorrang aan het verdragsrecht ten opzichte van het standpunt van de fiscus.

Slotsom

De vraag welk land bevoegd is om belasting te heffen op de inkomsten van een sporter met een internationale carrière, is complexe materie. De dubbelbelastingverdragen verschillen en moeten steeds in detail bekeken worden. Daarnaast brengt het ook verplichtingen van de sporter en de betalende organisatie met zich mee. De schuldenaar van het inkomen moet checken welke fiscale plichten in de performancestaat gelden.

Wat onze casus betreft van de Duitse golfer, kan de Belgische organisatie steun vinden in de Belgische rechtspraak. Ze kan dan ook het standpunt innemen dat ze geen bedrijfsvoorheffing moet doorstorten voor de premie die uitbetaald wordt aan de Duitse vennootschap.

Hopelijk hebben we dit fiscaal vraagstuk kunnen verduidelijken voor u. Dat is immers één van de aspecten waar sportonoom naar streeft. Verdere vragen of onduidelijkheden? Laat uw bericht maar achter op onze website, we beantwoorden ze graag voor u.