Arbeidsongevallen bij sporters: hoe zit dat juist?

28-11-2016

Zoals geweten, wordt een sporter die aangesloten is bij een club als een werknemer beschouwd. De club in kwestie is de werkgever. Elke werknemer in een bedrijf kan een ongeval hebben tijdens het verrichten van arbeid. Bij betaalde sporters ligt zo'n arbeidsongeval toch wat anders. Bij het uitoefenen van sport is er immers steeds het risico dat de sporter zich blesseert. De blessure zorgt er dan voor dat de sporter zijn/haar prestaties niet meer kan leveren aan de club. Hieronder gaan we -juridisch- wat dieper in op de arbeidsongevallen in de sportwereld.

Definitie en rechtsgrond

Wat wordt als een 'arbeidsongeval' gezien? Volgens de wet is een arbeidsongeval elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.

Volgens de rechtspraak (Cass. 20.10.1921 en 22.02.1993) moet het ongeval gebeurd zijn in de loop van de uitvoering van het arbeidscontract, zolang de werknemer onder het gezag, de leiding en het toezicht staat van degene die het contract aangeboden heeft.

Qua wetgeving zijn er twee belangrijke rechtsgronden:

  1. Wet van 10.04.1971 betreffende de arbeidsongevallen.
  2. Koninklijk besluit van 10.08.1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet (van toepassing op alle betaalde sportbeoefenaars, met uitzondering van de beroepswielrenners).

Bewijsrechtelijk

Er geldt een vermoeden dat het arbeidsongeval gebeurd is tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor is het niet aan de werknemer om te bewijzen dat de oorzaak van de plotse gebeurtenis niets te maken heeft met de werknemer in kwestie. Het aanwijsbare element van de gebeurtenis kan liggen in de fysieke inspanningen van de werknemer, maar ook in de bijzondere omstandigheden van de arbeid.

Het is dus hoofdzakelijk de arbeidsongevallenverzekeraar die de bewijslast draagt. In de professionele sportsector zal het daarnaast ook de sportclub (werkgever) zijn die het arbeidsongeval tracht te weerleggen. Dit heeft te maken met het feit dat de sportclub financiële plichten moet dragen als de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een arbeidsongeval.

Het KB van 10.08.1987 bepaalt dat er in verzekeringsovereenkomsten voor betaalde sportbeoefenaars mag worden afgesproken dat de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval voor een periode van maximum 6 maanden rechtstreeks aan de sporter moet worden betaald door de sportclub.

Regeling van de betaalde voetballer

Het KB is voor de professionele voetballer verder uitgewerkt in de CAO van 13.06.2012 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de betaalde voetballer:

  • eerste maand (van ongeschiktheid na arbeidsongeval): de werkgever-sportclub betaalt het gewaarborgd loon uit aan de speler.
  • tweede tot en met zesde maand: de werkgever-sportclub betaalt het contractuele vast loon uit aan de speler.
  • zevende tot en met twaalfde maand: bovenop de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar betaalt de club een aanvullende vergoeding. Het contractueel vast loon van de speler wordt op die manier bereikt waarbij de club maximum 1.500 euro per maand moet opleggen.

Het is enigszins verrassend dat de CAO verder bepaalt dat de club het contractuele vast loon nog voor maximum 2 maanden moet blijven betalen in het geval de contractduur ten einde komt tijdens de arbeidsongeschiktheid. Het totale maximum van 6 maanden mag hoe dan ook niet overschreden worden. Daarna kan de speler genieten van de wettelijke tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar.

Slotsom

Het is logisch dat de werkgever (sportclub) bij twijfel zal gaan uitpluizen of de arbeidsongeschiktheid van de speler in kwestie veroorzaakt is geweest door een arbeidsongeval. Voor bepaalde twijfelgevallen wat betreft de vereisten van een arbeidsongeval kan gekeken worden naar vroegere uitspraken van de rechtbanken en hun interpretatie van de wet.

Twijfel jij als club/speler of het al dan niet een arbeidsongeval is of is hier betwisting rond, leg het gerust een keertje voor aan deSportonoom. We helpen je immers graag vooruit!